DST VINA 2 FACTORY

KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc
74.000m2
37.000 m2
24.500m2
6/2019 - 2/2020
  • DST VINA 2 FACTORY0
  • DST VINA 2 FACTORY
  • DST VINA 2 FACTORY