NHÀ MÁY HAENGSUNG ELECTRONIC (HẢI PHÒNG)

Khu công nghiệp Tràng Duệ
100.000 m2
50.046 m2
27.826 m2
February 2020 to August 2020
  • NHÀ MÁY HAENGSUNG ELECTRONIC (HẢI PHÒNG)0
  • NHÀ MÁY HAENGSUNG ELECTRONIC (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY HAENGSUNG ELECTRONIC (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY HAENGSUNG ELECTRONIC (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY HAENGSUNG ELECTRONIC (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY HAENGSUNG ELECTRONIC (HẢI PHÒNG)